הסכם תנאי מכירה ואספקה:
 

רכישת הפריטים:

 1. הזמנת הפריטים בהזמנתי נבדקו על ידי, בחנתי את התאמתם לצרכיי,  בדקתי את מידותיהם, עיצובם וצבעם ואישרתי את הזמנתי זו.
 2. ידוע לי כי הרהיטים המוזמנים מיוצרים עבורי במיוחד, הרהיטים המוצגים, הינם לדוגמא ושכמותם יסופקו לביתי.
 3. ידוע לי כי אחריות על מידות החדר ומיקום וסידור הרהיטים בחדר הינו שלי בלבד.
 4. שינוי ברהיטים המוזמנים, ניתן לבצע בכתב בלבד וזאת בתנאי שטרם יוצרו וטרם אושרו שעות האספקה.
 5. אישור סופי להזמנה מותנה בהסכמת הנהלת רהיטי דורון לדגמים המוזמנים ולתנאי התשלום.
   

תיאום, וייצור:

 1. כ- 4 ימי עסקים לפני תאריך האספקה שנקבע במועד ההזמנה, תיצור קשר רהיטי דורון, על מנת להודיע על שעות האספקה הצפויות ולהיערך אליהם.
 2. מספרי הטלפון לתקשורת הינם מספרי הטלפון הרשומים בהזמנה.
 3.  ידוע לי כי ניתן לשנות את יום האספקה כל עוד לא אושרו שעות האספקה. אישורי לתאריך ושעת האספקה, הינו אישור סופי ומוחלט לסיום ייצור ההזמנה והכנתה הסופית למשלוח וממועד זה שינוי הפריטים ישאו בחובם עלויות כמפורט בהמשך.
   

הובלה והרכבה:

 1. ידוע לי כי עם הזמנת הובלה והרכבת הרהיטים ישוריין מקום ברכב ההובלהוהנני מתחייב בסכום זה בנפרד מהזמנת הרהיטים.
 2. ידוע לי כי דרכי הגישה למקום ההרכבה עליהן להיות פנויות, סבירות ובטיחותיות.
 3. ידוע לי כי מיקום התקנת הפריטים החדשים בבית יהיה פנוי ומוכן להרכבה המוזמנת.
 4. מקום האספקה הקובע הינו הכתובת המאושרת על ידי הלקוח בהזמנה.
 5. שעות האספקה יקבעו על ידי רהיטי דורון בלבד, בטווח של עד שעתיים עם התראה מראש של כ- חצי שעה ובהתאם לאילוצי המסלול ביום העבודה. רהיטי דורון ישתדלו להיענות לבקשות בשעות האספקה במידה ויהיו כאלו, כמיטב היכולת והאפשרויות הרלוונטיות.
 6. ידוע לי כי אם שעות ההגעה לא תאושרנה על ידי, או שלא ניתן להשיגיני במספרי הטלפון הרשומים בהזמנה, תידחה האספקה לתאריך הבא הקרוב האפשרי מבחינת רהיטי דורון ויתואם מחדש וללא התחייבות לשעות התיאום החדש.
 7. הנני מתחייב כי מכל סיבה שהיא, אספקה שאושרה על ידי ולא אוכל לקבלה או שלא ניתן להרכיב את הפריטים בביתי, אשלם 20% מסכום  ההזמנה/ סכום הפריטים המבוטלים בהזמנה (תשלום זה עבור שירותי ההרכבה/הובלה והינו בנוסףלתשלומים להם התחייבתי בגין הזמנתי).
 8. ידוע לי כי תאריך ושעות ההגעה כאמור יכולים להשתנות מסיבות שאינן תלויות ברהיטי דורון ולא ינתן בגינן פיצויי.
 9. בעת האספקה, בתאריך ובשעות המסוכמות, ידוע לי כי חייב להיות נציג מטעמי שידע להנחות את המרכיב על מיקומם המדוייק של התקנת הפריטים המוזמנים ולא תהינה לי כל טענות לרהיטי דורון אם ימקמו/יתקינו את הרהיט במקום שהנציג הורה.
 10. מוסכם כי חתימת הנציג מטעמי תהווה אישור מוחלט כדין על ידי הלקוח, על קבלת המוצרים והרכבתם לשביעות רצוני המלאה וכי בכך מילאו רהיטי דורון את כל התחייבותם.
 11. ידוע לי כי אספקת מוצרים לדירה מעל קומה 3 בבניין ללא אפשרות לשימוש במעלית (או שהפריטים או חלקם לא נכנסים למעלית), באחריותי הבלעדית להזמין מנוף מתאים ועל חשבוני (לא כולל קומה 3, בבניין על עמודים נמנית קומת קרקע כקומה 1, לצורך החישוב יספרו כל 17 מדרגות כקומה). כן, באחריותי הבלעדית לוודא כניסה נגישה בטוחה וסבירה לבית (מרחק סביר יוגדר עד  70 צעדים).
 12. ידוע לי כי חיבורי אנסטלציה וחשמל בבית, ככל שיידרשו, אינם כלולים בעבודת המרכיב. יתרה מכך, במידה ויבצע המרכיב חיבורים מעין אלו בביתי, אין לי, ולא תיהיה לי, כל טענה כלפי רהיטי דורון.
 13. ידוע לי כי תלייה על הקיר מותנת במצבו הפיזי של הקיר וחוזקו, באחריותי להנחות את המרכיב על מיקום התלייה ובאחריותי הבלעדית על הנסתר והגלוי בקיר. באחריותי לוודא כי המקום בקיר ראוי להתקנה ובכלל זה אי המצאות צינורות בהם עוברים מים או חשמל וכל נזק הינו באחריותי בלבד!
 14. ידוע לי כי במידה ויהיה צורך, להסיר התקנה מהקיר, מכל סיבה שהיא, באחריותי ועל חשבוני הבלעדי להחזיר מצב הקיר לקדמותו.
 15. באחריותי לוודא קיבוע לקיר של פריט מדגם כוורת ו/או ארון בעומק פחות מ- 40 ס"מ המיועדים להצבה על הרצפה.
 16. הינני מתחייב כי לא אמקם מיטה מתחת לכוורת התלויה על הקיר.
   

איסוף עצמי:

 1. המלצת רהיטי דורון הינה להזמין שירותי הובלה והרכבה של מרכיב מקצועי, עם בקשתי לאיסוף עצמי של הרהיטים הנני מוותר על המלצה זו.
 2. ידוע לי כי אין הסבר הרכבה לרהיטים ו/או שרטוט ובשל כך רהיטי דורון ממליצה על אנשי מקצוע בתחום ההרכבה לרהיטים
 3. ידוע לי כי הרהיטים אינם ארוזים, ולא ינתנו חומרי אריזה או אמצעי קשירה ועלי להיערך בהתאם
 4. רהיטים שנאספו באיסוף עצמי הינם ללא אחריות!
 5. ידוע לי כי יום ושעות האיסוף יוגדרו על ידי רהיטי דורון והנני מתחייב לבוא לאוספם בזמן המוגדר.
 6. ידוע לי כי עם איסוף הפריטים, בדקתי את שלמותם, איכותם, והתאמתם להזמנתי ובכך מילאו רהיטי דורון את כל התחייבותם כלפי.
 7. העמסת הרהיטים לרכב תבוצע על ידי בלבד ולא תיהיה לי דרישה ו/או טענה כל שהיא מרהיטי דורון או משלוחיה.
   

מדיניות החזרת מוצרים/ ביטול הזמנה:

 1. ביטול / שינוי רהיטים או צבעים בהזמנה - בטרם אושרו שעות האספקה - ללא עלות.
 2. ביטול / שינוי רהיטים או צבעים בהזמנה - לאחרשאושרו שעות האספקה (בין אם נשלחו לביתי ובין לאו)- אשלם 20% מסכום הרהיטים שבוטלו / שונו.
 3. רהיטים שהורכבו לא ניתן יהיה לבטלם ולא ינתן בגינם זיכוי כספי.
 4. סכום ההובלה וההרכבה הינו התחייבות ניפרדת מרכישת הרהיטים וישולם בכל מקרה (ולא יוחזרו).
   

תנאי מכירה כלליים ואחריות:

 1. בעת קבלת הרהיטים תינתן תעודת אחריות והוראות אחזקה, תנאי האחריות מפורטים ע"ג התעודה, למען הסר ספק, יובה
  • האחריות על המוצרים בכפוף לתעודת האחריות למשך 3 שנים מתאריך אספקת הרהיטים. תוקף האחריות הינה רק לפריטים שהורכבו ע"י מרכיב מורשה מטעם רהיטי דורון וללא שבוצעו בפריט שינויים והזזות. האחריות תקפה אך ורק לפריטים שמיקומם לא שונה ממועד התקנתם ולפי כתובת אספקת הפריט כאמור בהזמנה.
  • ידוע לי כי האחריות אינה תקפה לפריט שנגרם לו נזק משימוש לא תקין ו/או לא סביר, ו/או משימוש במים ובכפוף להעמסת משקל סביר על המדפים (עד 12 ק"ג לכוורת/מדף/ ארון תלוי).
  • תיקון פריט או הרכבתו יעשה על פי שיקול דעתה הבלעדי של רהיטי דורון.

הריני מאשר בזאת כי רהיטי דורון או מי מטעמה רשאים לשלוח אלי הצעות פרסומיות כאמור בסעיף 30א' לחוק התקשורת (בזק ושידורים), תשמ"ב – 1982. ידוע לי כי אני רשאי לסרב לכך, ובמידה וכך, אצור קשר עם רהיטי דורון במייל [email protected] להודיע זאת בצירוף הכתובת ומס הטלפון שאבקש להסיר.

מובהר בזאת, כי רהיטי דורון או מי מטעמה רשאים להשתמש בכל מידע שסופק על ידך או נאסף בעת שימושך באתר לצרכים שיווקיים ו/או מסחריים ו/או לצורך התאמת השירות וההצעה.

רהיטי דורון מחויבת להעביר מידע שנמסר לה לרשות המוסמכת על–פי חוק, ככל ותידרש ו/או ככל שתוטל עליה חובה על–פי דין.

בעת השימוש באתר, ייתכן וייאסף מידע אישי פרטי (כגון, אך לא רק: שם, דרכי ההתקשרות, דואר אלקטרוני, מספר טלפון וכד') וכן מידע לא פרטי (כגון, אך לא רק: סוג מכשיר, מערכת הפעלה, סוג דפדפן ועוד).

 1. ידוע לי כי סמכות השיפוט המקומית לכל תביעה הינה אך ורק בבית המשפט המתאים בתל-אביב.
 2. מסמך זה מנוסח בלשון זכר אך יש לראותו כמנוסח גם בלשון נקבה.
   

אנו מאחלים הנאה מרובה מהרהיטים למשך שנים רבות,  
תודה שרכשת ברשת רהיטי דורון.